Projektitoiminta on yhdistyksen toiminnassa keskeistä. Tällä hetkellä on käynnistää kaksi projektia, Muistikylä ja MEMONI -Monikulttuuurinen muisti -projektit. Projektirahoituksen avulla olemme mukana kehittämässä laadukasta ja monipuolista muistityötä alueellamme. Kehittämisprojektit ovat määräaikaisia ja niiden avulla on tarkoitus kehittää erilaisia toimintamuotoja ja työkaluja, jotka jäävät elämään myös projektin päätyttyä. 

Pinkki pieni 
Löydät MEMONI-projektin esittelyn Muistikylä -projektin jälkeen tällä samalla sivulla.


MUISTIKYLÄ - muistia tukevan osallisuuden ja esteettömyyden vahvistaminen

1.4.2016-31.12.2018

Yhä useampi muistisairas elää aikaisempaa pidempään kotona eli on osana kyläympäristöään tai taloyhtiötään. Tarvitaan paikallisten toimijoiden osaamisen vahvistamista ja tiedon sekä ymmärryksen lisäämistä, jotta muistisairas voi elää omassa toimintaympäristössään, sen tukemana.
Muistioireisen ikääntyneen kodin muutostyöt nähdään tärkeänä, mutta niiden toteutuksessa on vielä parantamisen varaa. Asuntojen ohella myös asuinympäristön huono suunnittelu ja ylläpito sekä etenkin liikkumisesteet heikentävät ikääntyneiden ihmisten itsenäisen selviytymisen mahdollisuuksia merkittävästi. Lisäksi asuinalueen sosiaalinen turvattomuus vähentää halua liikkumiseen, kuten myös erilaisten kohtaamispaikkojen puute.

Muistikylä-projektin päätavoitteena on vahvistaa muistisairaan henkilön osallisuutta ja toimijuutta omassa toimintaympäristössään ja edistää esteettömyyden kehittämistä muistisairauden näkökulmasta. Sen saavuttamiseksi lisätään taloyhtiöissä ja kyläyhteisöissä muistisairaan tunnistamiseen, kohtaamiseen ja ohjaamiseen liittyviä taitoja sekä lisätään toimijoiden tietoa ja osaamista muistiystävällisen ja muistiesteettömän ympäristön kehittämiseen liittyen. Tavoitteena on vahvistaa ja tukea palveluammattilaisten osaamista muistisairaan tunnistamisessa ja heidän valmiuksiaan toimia muistisairaiden kanssa. Tavoitteena on myös jalkauttaa tietoutta muistiystävällisestä toimintaympäristöstä ja tukea muistiesteettömän ja toimijuutta vahvistavan yhteisön kehittämistä sekä osallistaa muistisairaita ja omaisia kokemusasiantuntijoina kehittämään toimivaa ja esteetöntä ympäristöä. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamista muistiystävällisen ja esteettömän ympäristön kehittämisessä.

Projektin kohderyhminä ovat:
- Muistisairaat ja heidän omaisensa
- Taloyhtiöiden toimijat ja isännöitsijät
- Kyläyhdistykset
- Palveluammateissa toimiva henkilöstö: taksinkuljettajat, henkilöstö pankeissa, kaupoissa, apteekeissa, kirjastoissa ja palvelupisteissä
- Sosiaali- ja terveysalan henkilöstö

Projektin aikana luodut toimintamallit mahdollistavat ikääntyneen väestön kotona asumisen aikaista mielekkäämmin muistin heikentymisestä huolimatta ja muistiin liittyvien erityistarpeiden huomioimisen ikääntyneen toimintaympäristössä. Muistisairauksiin liittyvä tieto lisääntyy ja tieto muisti- ja aivoterveyteen liittyvistä riskitekijöistä lisääntyy väestön keskuudessa kylissä ja taloyhtiöissä, joissa ikäihmisiä asuu. Projektin kuluessa lisätään eri kanavia pitkin tietoa muistia tukevasta ympäristöstä, turvallisesta asumisesta ja kodin muutostöiden suunnittelusta ja toteutuksesta nimenomaan muistin näkökulmasta.

YHTEYSTIEDOT

Muistikylä -projekti, projektityöntekijät 
Mari Metso               mari.metso(at)muistisalo.fi              p. 044 977 5412
Maija Haapakoski    maija.haapakoski(at)muistisalo.fi    p. 044 978 9453


Internet sivut: www.muistisalo.fi/muistikyla


MEMONI –projekti
MONIKULTTUURINEN MUISTI 2016-2019


Memoni puu teksti logo

Monikulttuurinen muisti -projekti (2016-2019) on Salon Muistiyhdistyksen hanke, jonka tavoitteena on eri etnisen taustan omaavien henkilöiden aivo- ja muistiterveyden edistäminen Salon ja Someron alueella. Projektin tavoitteena on lisätä monikulttuurisen taustan omaavien henkilöiden tietoa muistisairauksista, muisti- ja aivoterveyden ylläpitämisestä ja edistämisestä.

Muistisairaudet on hyvin maailmalaajuinen ilmiö ja kuten tiedetään määrä tulee kasvamaan ja siksi  tarvitaan lisää ennaltaehkäiseviä välineitä maahan tulleiden aivo- ja muistiterveyden edistämiseksi.

Muistisairauksien määrä kasvaa myös eri kulttuureissa. Tällä hetkellä maahanmuuttajia on Suomessa lähes 370 000, heistä lähes 60 000 on jo toisen sukupolven maahanmuuttajia. Suurimpia kieliryhmiä ovat venäjä, viro, arabia, somali, englanti, kiina sekä kurdi. 

THL:n (2012) tekemän ”Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi” -tutkimuksen tulosten valossa maahanmuuttajilla voi olla useita aivoterveyden riskitekijöitä niin ravitsemus-, liikunta- kuin nukkumistottumustenkin saralla. Maahanmuutto on kasvamassa ja muistisairaiden määrä lisääntyy koko ajan myös eri kansallisuusryhmissä, siksi aivoterveyden edistäminen on tärkeää myös näissä ryhmissä. 

Projektin tuotoksina syntyy eri kulttuureihin soveltuvia välineitä muisti- ja aivoterveyden edistämiseen ja riskien tunnistamiseen.  

Projektissa tuotetaan 10 aivoterveyden edistämiseen liittyvää flyeria ja 4 sairauskohtaista flyeria (mm. Alzheimer,Lewyn kappaletauti ym). Flyerit käännetään kuudelle eri kielellä: arabia, kiina, somali, venäjä, viro, kurdi-soraani. Lisäksi projektissa tuotetaan videoita, joissa jaetaan tietoa mm. muistihäiriöistä, -hoidosta ja muistisairaan kohtaamisesta sekä oikeuksista. Maahanmuuttajabarometrin mukaan 95 % maahanmuuttajista käyttää nettiä tiedon saamiseen, välittämiseen ja yhteyksien pitoon.

Projekti tuottaa ”puheeksiottamisen työkalun”, eli kulttuurisensitiivisen kysymyspatteriston erityisesti omahoidon näkökulmasta. Tämä tuotetaan yhteistyössä ammattilaisten ja kohderyhmän kanssa. Työkalu helpottaa keskustelua ja sen avulla henkilö voi itse arvioida aivoterveyteensä vaikuttavia tekijöitä sekä riskejä. Terveydenhuollossa mennään tällä hetkellä enemmän ja enemmän kohti yksilön vastuuta omasta terveydestä eli omahoitoa.

Flyerien ja videoiden avulla voidaan jakaa aivo- ja muistiterveystietoa eri kieli- ja kulttuuriryhmille. Tämän tiedon myötä työikäiset maahanmuuttajat voivat tunnistaa paremmin muistihäiriöitä ja hakeutua aiemmin tutkimuksiin.

Projektin esite:
Suomi 
Venäjä


Sininen 002FLYERIT:

HUOM! Flyerit ovat työversioita, muutokset mahdollisia.

vihrea 002VIDEOT:
 • Mitä ovat muistihäiriöt? (linkit videoihin: suomiviro, venäjä, arabia, englanti, somali)
 • Miten muistia tutkitaan? (linkit videoihin: suomi, viro, venäjä, arabia, englanti, somali)
 • Mitä on aivoterveyden edistäminen? (linkit videoihin: suomi, farsi, dari, venäjä, arabia, somali)
 • Mitkä ovat aivoterveysriskit? (linkit videoihin: suomi, farsi, dari, venäjä, arabia, somali)
 • Mitkä ovat muistisairaan oikeudet?
 • Miten kohdata muistisairas ihminen?

Pinkki pieni
 •  PUHEEKSIOTTAMISEN TYÖKALU -kysymyspatteristo keskustelun ja omahoidon tueksi 
Puheeksiottamisen työkalun tarkoitus on helpottaa ammattilaisen ja monikulttuuristaustaisen henkilön vuorovaikutusta kun keskustellaan aivo- ja muistiterveyteen vaikuttavista asioista ja muistihäiriöistä.  

Työkalu koostuu kolmesta osasta: ensimmäinen osa sisältää yksilön aivoterveyteen liittyvien osatekijöiden tarkastelua. Toinen osa sisältää muistin ja muistihäiriöiden taustalla vaikuttavien osatekijöiden ja kulttuuristen seikkojen tarkastelun. Eri kulttuurien erityispiirteiden huomioimista varten tullaan kokoamaan koosteet eri kulttuureista, ”kulttuurikortit”, jotka auttavat ammattilaista ymmärtämään eri kulttuurien erityispiirteitä erityisesti (arabit, somalit, kurdit, virolaiset ja venäläiset, kiinalaiset). Kolmas osa on ammattilaisen ja maahanmuuttajan vuorovaikutuksen ja oman toiminnan arvioinnin osa. Ammattilainen voi arvioida vuorovaikutuksen onnistumista ja maahanmuuttaja arvioida omaa rooliaan oman terveyden ylläpitämisessä ja edistämisessä.

Työkalun osiot (paitsi ammattilaisten osuus) käännetään eri kielille, jotta maahanmuuttaja ymmärtää oman aktiivisen roolinsa aivoterveyden edistämisessä ja muistihäiriöiden tunnistamisessa. 


TOIMINNOT v. 2018

 • Projekti jatkaa aktiivista maahanmuuttajien osallistamista projektin kehittämisessä ja toiminnoissa
 • Ryhmätoiminnot jatkuvat (mm. Memoni-työryhmä)
 • Aivokahvila avoinna säännöllisesti: aivoterveystietoa, yhdessäoloa ja toimintaa erityisesti monikulttuuristaustaisille henkilöille.
 • Toiminnalliset tempaukset (tulossa keväällä pyöräilytapahtuma ja liikuntaa kuten keilailu ja luontokävelyt)
 • Flyerien ja videoiden tuotanto ja testaus jatkuvat yhdessä ammattilaisten ja kohderyhmän kanssa
 • Yhteistyö eri verkostojen ja ammattilaisten kanssa (yhteistyö Turun AMK,  SSKKY, VETO-verkosto ja RUORI-hanke ym)


KALENTERI

Aivoterveyskahvila 

Aivoterveyskahvila kokoontuu kevätkaudella 2018 Kahvila Bizarren tiloissa (Helsingintie 2) seuraavina keskiviikkoina klo 17-19: 17.1.,7.2., 7.3. 
Kahvilassa keskustellaan, nautitaan yhdessäolosta ja käsitellään aivoterveyteen liittyviä aiheita. Lisäksi mahdollisuus saada neuvontaa (myös englannin ja viron kielellä). Tule mukaan, ei ennakkoilmoittautumisia. Aivoterveyskahvila-mainos.

Muina keskiviikkoina Kahvila Bizarressa toimii Kansainvälinen Kielikahvila klo 16-18 (10.1. lähtien). Kielikahvila on avoinna kaikille, jotka haluavat treenata suomenkieltä keskustelun avulla. TERVETULOA!


MEMONI -non-stop -PYSÄKKI


Tule kuulemaa asiaa aivoterveydestä! Käsittelemme asioita, jotka vaikuttavat aivoterveyteen, keskustelemme ja teemme mukavia juttuja. Tule mukaan! 
Torstaisin klo 12.15-14, seuraavat torstait:  1.2., 8.2., 15.2., 1.3., 29.3., 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 24.5.
Turuntie 21, alakerta. Memoni non-stop-mainos

Muistikonferenssi 2017 
MEMONI-projekti oli esillä Muistikonferenssissa Helsingissä marraskuussa tietoiskulla sekä posterinäyttelyssä "Memoni napittaa Salossa ja Somerolla".


MUUTA PROJEKTISSA TUOTETTUA
Ammattilaiskyselyn tulokset (2016): Lyhyt yhteenveto ja Tarkat tulokset

YHTEYSTIEDOT


Monikulttuurinen muisti -projekti, projektityöntekijät
Anne-Ly Palosaari               anne-ly.palosaari(at)muistisalo.fi, p. 044 9783 843
Pauliina Römpötti                pauliina.rompotti(at)muistisalo.fi, p.  044 988 9915

Internet sivut: www.facebook.com/monikulttuurinenmuistiprojekti, www.muistisalo.fi, Linkedin, Youtube, What’sup (Memoni-projekt, p. 044 978 3843)


MUUTA HYÖDYLLISTÄ, TOIMIVAA JA RYHMISSÄ KÄYTETTYÄ MATERIAALIA ERI KIELILLÄ:

Tietoa omaishoitajuudesta erikielillä 
Tietoa turvallisesta lääkehoidosta ja muita oppaita eri kielillä 
Mielenterveyden käsi - arabia, kurdi-sorani, somali, venäjä
Muita harjoituksia (mm- Selviytyjän purjeet, Voimasimpukka)
ETNIMU-projekti -Aivotreenimateriaalia
Tietoa masennuksesta ja post-traumaattisesta stressihäiriöstä eri kielillä